Pro InterviewCEU SeminarSho-saiko-to H09Order InfoStarter Kit

 
 

Honso Professional Kampo Product List

Honso Kampo professional products are packaged in "unit dose" granules, one sachet per dose, three sachets a day. Each box contains 2 weeks supply or 42 sachets.How to Order

H#

Product Name

Chinese Name

Japanese Name

H03

Cimicifuga Formula

Yi Zi Tang

Otsuji-to

H05

Calm the Middle Formula

An Zhong San

Anchu-san-ryo

H06

Ten-Ingredient Detoxifying Formula

Shi Wei Ba Du Tang

Jumi-haidoku-to

H07

Rehmannia Eight Formula

Bai Wei Di Huang Wan

Hachimi-jio-gan

H08

Major Bupleurum Formula

Da Chai Hu Tang

Dai-saiko-to

H09

Minor Bupleurum Formula

Xiao Chai Hu Tang

Sho-saiko-to

H11

Bupleurum, Cinnamon and Ginger Formula

Chai Hu Gui Pi Gan Jiang Tang

Saiko-keishi-kankyo-to

H12

Bupleurum Plus Dragon Bone and Oyster Shell Formula

Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang

Saiko-ka-ryukotsu-borei-to

H13

Coptis, Scute and Rhubarb Formula

San Huang Xie Xin Tang

Sanou-shashin-to

H14

Pinellia Formula to Drain the Epigastrium

Ban Xia Xie Xin Tang

Hange-shashin-to

H15

Coptis Detoxifying Formula

Huang Lian Jie Du Tang

Oren-gedoku-to

H16

Pinellia and Magnolia Bark Formula

Ban Xia Hou Po Tang

Hange-kokuboku-to

H20

Stephania and Astragalus Formula

Fang Ji Huang Qi Tang

Boi-ogi-to

H21

Minor Pinellia Plus Hoelen Formula

Xiao Ban Xia Jia Fu Ling Tang

Shohan-geka-bukuryu-to

H23

Dang Gui and Peony Formula

Dang Gui Shao Yao San

Toki-shakuyaku-san

H24

Augmented Rambling Formula

Jia Wei Xiao Yao San

Kami-shoyo-san

H25

Cinnamon and Hoelen Formula

Gui zhi fu ling wan

Keishi-bukuryo-gan

HG32

Ginseng Formula

Ren Shen Tang

Ninjin-to

H39

Hoelen, Cinnamon, Atractylodes, and Licorice Formula

Ling Gui Zhu Gan Tang

Ryokei-jutsukan-to

H40

Polyporus Formula

Zhu Ling Tang

Chorei-to

H41

Tonify the Middle and Augment the Qi Formula

Bu Zhong Yi Qi Tang

Hochu-ekki-to

H43

Six-Gentleman Formula

Liu Jun Zi Tang

Rikkunshi-to

H45

Cinnamon Formula

Gui Zhi Tang

Keishi-to

H48

All-Inclusive Great Tonifying Formula

Shi Quan Da Bu Tang

Juzen-taiho-to

H60

Cinnamon Formula Plus Peony Forumla

Gui Pi Jia Shao Yao Tang

Keishika-shakuyaku-to

H61

Peach Pit Formula to Order the Qi

Tao He Cheng Qi Tang

Tokakujoki-to

H68

Peony and Licorice Formula

Shao Yao Gan Cao Tang

Shakuyaku-kanzoh-to

H71

Four-Substance Formula

Si Wu Tang

Shimotsu-to

H79

Calm the Stomach Formula

Ping Wei San

Heii-san-ryo

H118

Hoelen, Ginger, Atractylodes, and Licorice Formula

Ling Jiang Zhu Gan Tang

Ryokyo-justsukan-to

HT10 Bupleurum and Cinnamon Formula Chai Hu Gui Zhi Tang Saiko-Keishi-to NEW!
HT18 Cinnamon plus Atractylodes and Aconite Formula Gui Zhi Jia Zu Fu Tang Keishi-ka-jutsubu-to  NEW!
HT26 Cinnamon plus Dragon Bone Formula Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang Keishika-ryukotsu-borei-to   NEW!
HT29 Ophiopogon Formula Mai Men Dong Tang Bakumondo-to NEW!
HT33 Rhubarb and Moutan Formula Da Huang Mu Dan Pi Tang Daio-botanpi-to NEW!
HT70 Cyperus and Perilla Formula Xiang Su San Kouso-san   NEW!
HT80 Bupleurum and Rehmania Formula Chai Hu Qing Gan Tang Saiko-seikan-to  NEW!
HT135 Capillaris Formula Yin Chen Hao Tang Inchin-ko-to   NEW!

How to Order

 
 

 

 
 
4602 E Elwood Street, Suite 6, Phoenix, AZ 85040
Phone: 480-377-8787 or 888-461-5808
Fax: 480-377-6649; Email: info@honso.com
 
 

Copyright Honso USA, Inc. Honso and Honso Kampo are registered trademarks of Honso USA, Inc.